Back to site

Herzliya International Open Chess Tournament

Picture 30-08-2008 001.jpg (93kb) Picture 30-08-2008 002.jpg (87kb) Picture 30-08-2008 003.jpg (91kb) Picture 30-08-2008 004.jpg (83kb) Picture 30-08-2008 005.jpg (89kb)
Picture 30-08-2008 006.jpg (93kb) Picture 30-08-2008 007.jpg (74kb) Picture 30-08-2008 008.jpg (80kb) Picture 30-08-2008 009.jpg (83kb) Picture 30-08-2008 010.jpg (56kb)
Picture 30-08-2008 011.jpg (72kb) Picture 30-08-2008 012.jpg (68kb) Picture 30-08-2008 013.jpg (64kb) Picture 30-08-2008 014.jpg (72kb) Picture 30-08-2008 015.jpg (65kb)
Picture 30-08-2008 016.jpg (59kb) Picture 30-08-2008 017.jpg (63kb) Picture 30-08-2008 018.jpg (67kb) Picture 30-08-2008 019.jpg (64kb) Picture 30-08-2008 020.jpg (76kb)
Picture 30-08-2008 021.jpg (66kb) Picture 30-08-2008 022.jpg (72kb) Picture 30-08-2008 023.jpg (86kb) Picture 30-08-2008 024.jpg (61kb) Picture 30-08-2008 026.jpg (92kb)
Picture 30-08-2008 027.jpg (85kb) Picture 30-08-2008 028.jpg (82kb) Picture 30-08-2008 029.jpg (78kb) Picture 30-08-2008 030.jpg (70kb) Picture 30-08-2008 031.jpg (75kb)
Picture 30-08-2008 032.jpg (83kb) Picture 30-08-2008 033.jpg (80kb) Picture 30-08-2008 034.jpg (70kb) Picture 30-08-2008 035.jpg (71kb) Picture 30-08-2008 036.jpg (90kb)